Odwołanie od decyzji administracyjnej – kiedy warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika?

Odwołanie od decyzji administracyjnej – kiedy warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika?

Każdy z nas ma do czynienia z szeroko rozumianą administracją. Większość postępowań zakończonych jest wydaniem decyzji lub postanowienia. Takie rozstrzygnięcie nie zawsze jest jednak korzystne dla strony postępowania. Zawsze istnieje możliwość odwołania się od niego do organu wyższego stopnia. Kiedy takie odwołanie warto skonsultować z prawnikiem?

Kodeks postępowania administracyjnego – najważniejsza ustawa w administracji

Praktycznie wszystkie postępowania wszczynane na wniosek strony toczą się w oparciu o zapisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Określa on prawa i obowiązki zarówno wnioskodawcy, jak i samego organu, który rozstrzyga w sprawie. Pracownicy administracji państwowej zawsze muszą kierować się zapisami Kodeksu, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej. Bywa bowiem, że ustawa dotycząca konkretnej kwestii zawiera zapis, że w danej sytuacji nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego, a konkretny jej przepis. I tak na przykład na odwołanie się od decyzji strona może nie mieć dwóch tygodni, a siedem dni lub miesiąc.

Przeciętny obywatel nie zna się na przepisach prawa i może mieć problem z samodzielną analizą sprawy, jeżeli konieczne jest zapoznanie się z licznymi ustawami i rozporządzeniami, jak również zmianami do nich. Niekiedy w grę wchodzi również prawo unijne, jak w przypadku dotacji, które pochodzącą z budżetu unijnego. Wówczas jedynym rozwiązaniem może okazać się wizyta w kancelarii prawniczej, która za opłatą zapozna się ze sprawą, doradzi, jak również może pomóc w sporządzeniu odwołania od decyzji, czy postanowienia lub takie napisać.

Odwołanie od decyzji administracyjnej – jak je sporządzić?

Kodeks postępowania administracyjnego jasno określa, co powinno znaleźć się w odwołaniu od rozstrzygnięcia. Przede wszystkim, należy oznaczyć stronę postępowania, a więc osobę odwołującą się od decyzji. Poza tym, należy również wskazać od jakiego rozstrzygnięcia strona się odwołuje, czyli podać numer decyzji. Nie jest ważne, żeby odwołujący się wskazywał przepisy prawa, które zostały naruszone, ponieważ wystarczy, że napisze, iż nie zgadza się z rozstrzygnięciem.

Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej, jednak zapis na ten temat znajduje się zawsze w pouczeniu decyzji, czy postanowienia. Termin na wniesienie odwołania to zwykle czternaście dni, jednak tutaj również przepisy mogą wprowadzać zmiany.

Organ, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego ma trzydzieści dni na rozpatrzenie odwołania. W zależności od powagi sprawy, można skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką świadczy prawnik Łódź jest miastem, w którym funkcjonuje wiele kancelarii prawniczych. Jeśli postępowanie dotyczy na przykład funduszy unijnych, w takiej sytuacji warto szukać eksperta od prawa wspólnotowego, ponieważ nie każdy prawnik będzie kompetentny. Zwykle jednak napisanie odwołania nie jest trudnym zadaniem i nawet aplikant jest w stanie sporządzić je w ciągu kilku minut. Bardzo istotne jest dochowanie terminu na wniesienie odwołania, ponieważ często jest on nieprzywracalny.

Jak postąpić, kiedy odwołanie nie zostaje uwzględnione?

Organ wyższego stopnia zobowiązany jest do ponownego rozpatrzenia sprawy. Strona może brać czynny udział w postępowaniu i dostarczać dowody. Jeśli rozstrzygnięcie utrzymuje w mocy decyzję wydaną uprzednio przez organ pierwszej instancji, sprawa może jeszcze trafić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego – zależy to od tego, kto wydawał pierwszą i drugą decyzję w sprawie. W takiej sytuacji przydatny okazuje się właśnie prawnik Łódź, ponieważ sporządzi pismo do sądu, skompletuje całą dokumentację, a następnie będzie w stanie bronić argumentów strony. Niekiedy dobrze sporządzone odwołanie wystarczy, aby sąd uznał prawa strony i uchylił poprzednie decyzje, jednak zależy to od przepisów prawa oraz ich interpretacji. Większość osób decydujących się na drogę sądową zatrudnia jednak profesjonalistów, aby ci występowali w ich imieniu.